Ibland finns hinder i naturen som måste undanröjas för att man till exempel ska kunna bygga eller lägga rör på ett säkert och bra sätt. Om det finns berg där man exempelvis behöver gräva måste man först spränga bort delar av detta för att byggprojektet ska kunna fortsätta som planerat. Det är viktigt att den som ska utföra sprängningen har såväl kunskap som teknik för att utföra just det sprängningsarbete som behövs. För att få bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat resultat är det bra att inkludera företaget man vill anlita så tidigt som möjligt i processen.

 

 

Viktigt att anpassa utifrån omgivningen

 

Vid bergsprängning behöver noggranna mätningar och utredningar göras för att avgöra hur sprängningen ska gå till på det allra säkraste och smidigaste sättet. Man behöver ta hänsyn till såväl omgivande bebyggelse, vägar och människor som vistas i området. Målet är att sprängningen ska ha så liten inverkan som möjligt på området som ligger i direkt anslutning till sprängningen. Det är viktigt att säkerställa att inga skador uppstår på närliggande byggnader och vägar. Man vill också alltid minimera störningen som kan uppstå i form av ljud vid sprängningen. Med hjälp av olika typer av tekniker som används tillsammans kan man nå en så anpassad bergsprängning som möjligt. Till exempel kan man använda elektroniska sprängkapslar för att kunna styra sprängsalvan exakt så som man önskar.

 

Olika typer av sprängningar

 

Beroende på vilken typ av markprojektering som föranlett behovet av bergsprängning kan det ibland också behöva sprängas under jord. Detta kan exempelvis vara aktuellt när det handlar om tunnelbyggen. Det ställer särskilda krav på utförandet av bergsprängningen. Det finns också tillfällen då man behöver borra och spränga bort berg som ligger helt under vattenytan. Ett företag som har kompetens för bergsprängning i Stockholm såväl ovan som under vatten är http://gnestabergbyggare.se/.